پلن های سرمایه گذاری

یک ساله/پرداخت سودمشارکت هر شش ماه
120 %
شش ماه / 2 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
· مقدار سرمایه گذاری: $5000
اکنون سرمایه گذاری کنید
شش ماه/فریز
99 %
شش ماه / 1 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
حداقل : $1000 حداکثر : $2500
اکنون سرمایه گذاری کنید
شش ماهه/پرداخت سود مشارکت ماهیانه
13 %
ماه / 6 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
حداقل : $200 حداکثر : $2500
اکنون سرمایه گذاری کنید
سه ماه/پرداخت سود مشارکت ماهیانه
11.5 %
ماه / 3 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
حداقل : $100 حداکثر : $2500
اکنون سرمایه گذاری کنید
دوماهه/پرداخت سود مشارکت ماهیانه
10.7 %
ماه / 2 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
حداقل : $50 حداکثر : $2500
اکنون سرمایه گذاری کنید
ماهیانه
10 %
ماه / 1 مرحله
 • بازگشت سرمایه اصلی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
حداقل : $50 حداکثر : $1000
اکنون سرمایه گذاری کنید

© 2020 سودلند. All rights reserved